Thông tin cá nhân
Ngày sinh:
16/10/1997
Giới tính:
Nam
Liên lạc
Điện thoại:
----------
Đại học
Tốt nghiệp loại Khá trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.
Tích lũy: 2.99
Javascript
Javascript
Thành thạo
MongoDB
MongoDB
Thành thạo
HTML
Html
Thành thạo
CSS
Css
Thành thạo
MySQL
MySQL
Trung bình
Ruby
Ruby
Sơ cấp
Java
Java
Sơ cấp
AngularJS + JQuery + Ruby on Rails + MySQL
Toyota TMSS
Angular + Spring + SQL Server
My Tools (Side project)
Angular + NodeJS + MongoDB
Simple game (Side project)
Unity
Toeic
Điểm số:
860
Hiệu lực:
2019-2021